En grön spiral

Om RfET

Riksföreningen för Essentiell Tremor - RfET


- Startades den 27e april 2023 -Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem och stötta oss i vårt arbete?

Medlemsavgiften är 200 kr/år och gäller för året 2024.

Skicka ett e-postmeddelande med följande information:

 • Namn
 • Födelsedata: år - månad- dag (i formatet xxxx-xx-xx)
 • Postadress
 • Telefonnr
 • E-postadress
 • Kan du tänka dig att vara aktiv i föreningen? 

Vi vill informera dig om att vi lagrar din information i enlighet med gdpr och att du när som helst kan begära ut dina uppgifter eller begära att de raderas. Begär du att uppgifterna raderas innebär det att ditt medlemskap hos oss avslutas samtidigt.

Kontakta oss

 
 
 
 

Stadgar för Riksföreningen för Essentiell Tremor antagna vid bildandet av riksföreningen den 27 april 2023.

 

§ 1 Namn
Riksföreningens namn är: Riksföreningen för Essentiell Tremor

§ 2 Ändamål
Riksföreningen har som ändamål:

 • Att verka för att personer med Essentiell tremor i högre utsträckning ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor.
 • Att verka för att sprida kunskap om Essentiell tremor till allmänheten, hälso- och sjukvården samt berörda myndigheter.
 • Att verka för att påverka politiskt beslutsfattande som kan möjliggöra bättre och mer effektiv behandling av Essentiell tremor inom den svenska sjukvården.

§ 3 Värdegrund

Riksföreningen är en ideell sammanslutning som är partipolitiskt och religiöst obunden. Riksföreningens verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokrati och alla människors lika värde.


§ 4 Medlemskap

 • Föreningen välkomnar alla som är drabbade av Essentiell tremor eller är närstående till drabbad av Essentiell tremor.
 • Föreningen kan även anta medlemmar som vill hjälpa till att arbeta för föreningens ändamål.
 • En person som vill bli medlem i riksföreningen kan välja att vara full medlem med rösträtt eller stödmedlem utan rösträtt.
 • Då medlemskapet är registrerat och medlemsavgiften är betalad, är man medlem i föreningen. Medlemskapet varar tills medlemmen själv säger upp medlemskapet, eller tills det upphör av eventuell annan orsak till exempel utebliven betalning av medlemsavgift (se § 5). Föreningen har rätt att utesluta medlemmar som motarbetar föreningens syfte och målsättning.


§ 4a Medlemsavgift

Den årliga medlemsavgiften, som följer räkenskapsåret, fastslås på riksföreningens årsmöte. Obetald medlemsavgift följs av betalningspåminnelser och om avgiften ändå inte betalas in, kommer medlemskapet att upphöra.


§ 4b Rösträtt

Registrerad medlem som betalt medlemsavgift äger rösträtt vid medlemsmöten.


 

§ 5 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av riksföreningen mellan riksföreningsårsmöte. Styrelsen består av 7 ledamöter samt 3 ersättare. Minst hälften av de valda ledamöterna ska vara personer som har diagnosen Essentiell tremor. Om en styrelseledamot slutar i styrelsen under valperioden inträder en ersättare i dennes ställe, och styrelsen fördelar posterna sinsemellan. Styrelsen är behörig att fatta beslut när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande. Styrelsen upprättar budget för kommande verksamhetsår senast en månad före årets början av kommande verksamhetsår.


Styrelsen skall bestå av

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Antal ordinarie Ledamöter skall vara 7 stycken
 • Antal Ersättare skall vara 3 stycken


Vid vakans kan styrelsen fylla på med nya styrelsemedlemmar som då adjungeras, de har då ingen rösträtt men yttranderätt.


§ 6 Årsmöte

Årsmötet är riksföreningens högsta beslutande organ.


§ 7a Årsmötets sammanträde

Årsmötet skall hållas senast mars månads utgång. Kallelsen till årsmötet skall ske senast 1 månad före årsmötet. Det normala förfarandet är att årsmötet hålls digitalt.


§ 7b Årsmötets uppgifter

 • Fastställande av röstlängd
 • Beslut om kallelsen skett korrekt
 • Val av mötesledning: Ordförande, Sekreterare, justerare och rösträknare
 • Styrelsens berättelse för föregående år
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet
 • Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 • Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och ersättare
 • Val av revisor/er och ersättare
 • Val av valberedning
 • Behandla verksamhetsinriktning
 • Behandla förslag från styrelsen och andra frågor

 

§ 7c Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas om styrelsen eller minst hälften av medlemmarna så önskar. Kallelsen skall skickas ut senast 1 månad innan det extra årsmötet. Det normala förfarandet är att årsmötet hålls digitalt.


§ 8 Ändring av stadgar

Förändring eller tillägg av stadgar kan beslutas om på ordinarie eller extra riksföreningsstämma när förslaget lämnas i tid och minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för förslaget.


§ 9 Ekonomi

Alla medel som inkommer som antingen medlemsavgifter, gåvor eller bidrag kommer att användas av föreningen, i föreningens syfte.


Räkenskapsåret löper från 1 januari till 31 december. Första räkenskapsåret är från etableringsdagen till 31 december 2023. Räkenskaperna förs av kassören och ska innehålla en översikt över inkomster och utgifter samt en ekonomisk status.


Styrelsen ansvarar för att räkenskaperna upprättas.


Räkenskaperna redovisas löpande för styrelsen och granskas och revideras av den internrevisor som valts av riksföreningsårsmötet.


§ 10 Firmatecknare

Det är ordföranden och kassören och har rätt att ingå avtal för riksföreningens räkning. Vid köp eller försäljning av fastighet ska hela styrelsen underteckna avtalet. Riksföreningens medlemmar har inget personligt ansvar för förpliktelserna som är riksföreningens ansvar.


§ 11 Riksföreningens upplösning

Riksföreningen kan endast upplösas efter beslut på två på varandra följande riksföreningsårsmöten, hållna med minst två månaders mellanrum, varav den första är ordinarie. För att beslutet skall bli gällande fordras vid vartdera riksföreningsårsmötet minst två tredjedels majoritet av de röstande.


§ 11a Riksföreningens tillgångar

Vid upplösning ges riksföreningens tillgångar enligt beslut till ideella ändamål inom området för neurologi, vid det upplösande riksföreningsårsmötet.


Styrelsen för 2024

unsplash